Home

การเปิดการเรียนการสอนระดับวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย ได้เปิดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา วุฒิการศึกษา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เนื่องจากวิทยาเขตอุเทนถวายมีจุดแข็งคืองานก่อสร้างที่สถานประกอบการต้องการ และผู้ที่จบการศึกษาได้ทำงานในบริษัทขนาดใหญ่ และเป็นผู้รับเหมาอีกมากมาย ทางวิทยาเขตจึงเห็นความสำคัญถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งเปิดสอน 2 สาขาคือ

1. สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.) 
Master of Engineering (Construction Management)
เปิดสอน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ประธานหลักสูตร คือ ดร.เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ (ข้อมูลปรับปรุง ธ.ค.61) 
มีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา 5 รุ่น (ปีการศึกษา 2560) และกำลังดำเนินการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อเปิดรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
 2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.บ.)
Master of Engineering (Civil Engineering)

เปิดสอน ตั้งปีการศึกษา 2557 ประธานหลักสูตร คือ วันโชค เครือหงษ์
มีนักศึกษา 3 รุ่น และนักศึกษาภาคปกติ 1 รุ่น 

ข้อบังคับที่ใช้ในการจัดการศึกษา 
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2550
ข้อบังคับว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2561 (ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป)