Home

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท 2563 รอบ2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 2 สาขาดังนี้
1.สาขาการบริหารงานก่อสร้าง แผน ก2/แผน ข
2.สาขาวิศวกรรมโยธา แผน ก2

>>สาขาการบริหารงานก่อสร้าง (ภาคสมทบเท่านั้น)
ภาคสมทบเรียนวัน ส.-อา. 9.00-16.30
-แผน ก2
วิชาหลัก 14น. วิชาเลือก 12น. วิทยานิพนธ์ 12น.
-แผน ข
วิชาหลัก 14น. วิชาเลือก 18 การค้นคว้าอิสระ 6น.
-ทั้ง2แผน ต้องทำการนำเสนอบทความระดับชาติ
-ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 180,000 แบ่งจ่าย 4เทอม เทอมละ 45,000

>>สาขาวิศวกรรมโยธา (มี2ภาคการศึกษา)
1. ภาคปกติ เรียนวัน จ.-ศ. สัปดาห์ละ2วัน 9.00-16.30 (แล้วแต่ตารางการสอนว่าจัดสอนวันใด)
-แผน ก2
วิชาหลัก 14น. วิชาเลือก 12น. วิทยานิพนธ์ 12น.
2. ภาคสมทบ เรียนวัน ส.-อา. 9.00-16.30
-แผน ก2
วิชาหลัก 14น. วิชาเลือก 12น. วิทยานิพนธ์ 12น
-ต้องทำการนำเสนอบทความระดับชาติ
-ค่าใช้จ่าย
ภาคปกติ เทอมละ 20,000 (โดยประมาณ)
ภาคสมทบ ตลอดหลักสูตร 180,000 แบ่งจ่าย 4เทอม เทอมละ 45,000

ขั้นตอนการสมัคร ระบบรับสมัครนักศึกษา
http://bit.ly/30gdyvX

เว็บไซต์รับสมัคร
http://regis.rmutto.ac.th/registrar/apphome.asp

รายละเอียดหลักสูตร และรายวิชา (หลักสูตรเดิม)
วิศวกรรมโยธา และ บริหารงานก่อสร้าง
http://postgrad.uthen.rmutto.ac.th/postgrad/index.php/course