หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

    คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เปิดสอนระดับปริญญาโท 2 สาขา ได้แก่

  สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง  <<คลิก เพื่อโหลดหลักสูตร
  สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  <<คลิก เพื่อโหลดหลักสูตร

 แผนการศึกษา

แผน ก แบบ ก 2

การวิจัยเพื่อทำวิทยานิพนธ์และศึกษารายวิชา

ซึ่งมีการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 12 หน่วยกิต
- วิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

แผน ข

เน้นการศึกษาราวิชา และทำการค้นคว้าอิสระ

ซึ่งมีการเรียนการสอน ดังนี้
- วิชาบังคับ 14 หน่วยกิต
- วิชาเลือก 18 หน่วยกิต
- การค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

 

     (ขณะนี้ หลักสูตร สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้าง อยู่ในระหว่างการดำเนินการจัดทำหลักสูตรใหม่ ซึ่งหลักสูตรที่ลงไว้ ณ ปัจจุบัน ยังคงเป็นหลักสูตรเก่า และจะรีบน้ำหลักสูตรใหม่ที่ได้รับการรับรองแล้วมาอัพเดทอีกครั้ง ขออภัยในความไม่สะดวก)