1. นางสาวเทอดธิดา ทิพย์รัตน์           ตำแหน่งทางวิชาการ     อาจารย์

ระดับการศึกษาปริญญา (สาขาวิชา)

มหาวิทยาลัย/สถาบัน

ปีที่สำเร็จการศึกษา

วศ.ด. (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2552

วศ.ม. (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2545

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2543

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย

 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2558). การวางแผนงานร่วมกับการวิเคราะห์ความเสี่ยงในงานก่อสร้างโดยใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 22(3).
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การเลือกระบบผนังภายนอกอาคารด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์แบบปรับปรุงและกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 34(2), 57-74.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การเลือกตา แหน่งที่ตั้งโรงงานไฟฟ้าพลังน้ำ ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการลา ดับชั้นเชิงวิเคราะห์. การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การเลือกโครงการโดยพิจารณาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างด้วย TOPSIS และ fuzzy AHP. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21(1), 20-30.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีในการประเมินความเสี่ยงเพื่อการเลือกรูปแบบคานในงานก่อสร้างทางยกระดับ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 21(2), 87-100.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การประเมินผลิตภาพคนงานในงานก่อสร้างด้วยค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์และการประยุกต์ใช้การคานวณของ การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2557). การประเมินการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเส้นใยของต้นจากด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์. การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556). การประเมินความล่าช้าในการก่อสร้างด้วยวิธีไวโกร์ร่วมกับกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นแบบฟัซซี่: กรณีศึกษามหาลัยสงขลานครินทร์. วารสารวิชาการ วิศวกรรมศาสตร์ ม.อบ., 6(1), 22-34.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556). การบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบวิศวกรรมในอาคารด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นและตัวเลขฟัซซี่. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 20(2), 10-20.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556). การใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีในการแสดงผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่อเวลาในการก่อสร้างบ้านพักอาศัย. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 36(3), 361-379.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556). การเรียนรู้การประเมินผลิตภาพคนงานในงานก่อสร้างด้วยค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์และการคำนวณของ PERT, การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การเปรียบเทียบการประเมินประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างทางด้วยระบบนีโรฟัซซีและลอจิสติกรีเกรสชัน, การประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ระดับชาติครั้งที่ 12 ประจําปี 2554 “เปิดโลกวิจัยด้วยการใช้ระเบียบวิธีที่เหมาะสม”
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์ในการเลือกใช้บริษัทวิศวกรที่ปรึกษาด้านงานก่อสร้างตามระดับปัญหาในการใช้ระบบคุณภาพ ISO, 5th RMUTNC & 4th
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ลักษณะข้อบกพร่องและผลกระทบในการประเมินปัญหาในการประยุกต์ใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้าง, 5th RMUTNC & 4th RMUTIC
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและตัวเลขฟัซซี่, Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 4.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การประเมินผลกระทบของการใช้สัญญา FIDIC ในงานก่อสร้างด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์. วารสารสังคมศาสตร์ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2556, 78-85.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2556) การประเมินปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่องานก่อสร้างอาคารสูงด้วยตัวเลขฟัซซี่, การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 3
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555). การประเมินความเสี่ยงการบริหารงานวิจัยเพื่อการวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การประชุมวิชาการธรรมาภิบาลและความสามารถในการแข่งขัน.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) ปัญหาอุปสรรคในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการกรณีศึกษา อาจารย์โครงการจัดการศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การประชุมวิชาการทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) ปัจจัยจูงใจในการทำงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4, หน้า 103-115
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงการบริหารพัสดุเพื่อการวางแผนตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 "วิชาการก้าวหน้าพัฒนาชุมชนยั่งยืน”
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประยุกต์ใช้เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในสถาบันการศึกษา กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” (Management Science National Conference 2012)
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประยุกต์ใช้กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและตัวเลขฟัซซี่ในการประเมินผลกระทบของความล่าช้าในงานก่อสร้างในมหาวิทยาลัยรัฐ, การนำเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (AHP) ในการบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการบัญชี, การประชุมวิชาการครั้งที่ 2 "วิชาการก้าวหน้าพัฒนาชุมชนยั่งยืน”
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประเมินผลิตภาพคนงานในงานก่อสร้าง กรณีศึกษาโครงการก่อสร้างศูนย์กีฬาและนันทนาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4, หน้า 684-696.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประเมินประสิทธิภาพในระบบบริหารงานคุณภาพสำนักงานอธิการมหาวิทยาลัย “วิทยาการจัดการวิชาการ 2012” (Management Science National Conference 2012)
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555) การประเมินความเสี่ยงในโครงการวิจัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและตัวเลขฟัซซี่, โครงการประชุมสัมมนาการวิจัย วัดผลและประเมินผลสัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 20: การวิจัยเชิงคุณภาพกับการประยุกต์ใช้ทฤษฎี.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555). การประเมินความเสี่ยงของการบริหารพัสดุด้วยการประยุกต์กระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์และตัวเลขฟัซซี่, การนำเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 2.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555). การบริหารความเสี่ยงในการบริหารงานวิจัยกรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 46 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, หน้า 644-656.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2555). การบริหารความเสี่ยงด้านการเงินและการบัญชีด้วยกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 4, หน้า 76-90.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2554). การประเมินความเสี่ยงในโครงการวิจัยด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับชั้นและตัวเลขฟัซซี่, การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ “อาเซียน มหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตประเทศไทย”
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2554). การประเมินความเสี่ยงในการก่อสร้างถนนด้วยกระบวนการวิเคราะห์เชิงลำดับขั้นและตัวเลขฟัซซี่, ประชุมวิชาการครุศาสตร์อุตสาหกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 4.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2554). การประเมินการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันงานระบบวิศวกรรมในอาคาร กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, Built Environment Research Associates’ Conference, BERAC 2.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2554) การเปรียบเทียบผลกระทบต่องานก่อสร้างในหน่วยงานราชการและผู้รับเหมาจากสถานการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ระหว่างปี 2551 กับ งานราชนครินทร์วิชาการและวิจัย ครั้งที่ 6.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2553) การพัฒนามาตรฐานการบริหารความเสี่ยงระดับสากลระดับสากลสาหรับมหาวิทยาลัย ประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, ณรงค์ ชัยสงเคราะห์ และสุนันทา ศรีโสภา. (2557). การประเมินการยอมรับการรับน้องใหม่ของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์. การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, ณรงค์ ชัยสงเคราะห์ และสุนันทา ศรีโสภา. (2557). การประยุกต์ใช้วิธีกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการเปรียบเทียบการจัดการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการทดสอบทางวิศวกรรมโยธา. NECC การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศวกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, ณรงค์ ชัยสงเคราะห์ และสุนันทา ศรีโสภา. (2557). การประยุกต์ใช้วิธีไวโกร์และกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ในการแก้ปัญหาการเลือกวัสดุก่อสร้างหลังคา. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, ณรงค์ ชัยสงเคราะห์ และ นนทฉัตร กุลประภา. (2557). Application of AHP and VIKOR for evaluating competitiveness of contractors. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และทองพูล ทาสีเพชร (2555) การประเมินการควบคุมภายใน กรณีศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประชุมวิชาการพะเยาครั้งที่ 2
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และ ณรงค์ ชัยสงเคราะห์. (2557). Contractor Selection Model using AHP and VIKOR. NECC การประชุมวิชาการระดับชาติ วิศกรรมและการก่อสร้าง ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และ ณรงค์ ชัยสงเคราะห์. (2557). Applying fuzzy AHP and fuzzy VIKOR to Green Contracting Strategy Selection. การประชุมวิชาการ วิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และ จรรยาวรรณ จรรยาธรรม. (2557). การประยุกต์ใช้ AHP ในการคัดเลือกการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากเส้นใยของต้นจาก. NECC การประชุมวิชาการระดับชาติวิศวกรรมและการก่อสร้างครั้งที่
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ และ ทองพูล ทาสีเพชร. (2556). การบริหารยุทธศาสตร์ด้านการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ “ภาษาและวัฒนธรรม ๒๕๕๖” เรื่อง อาเซียนในมิติวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ นันทิชา คงแก้ว สุนันทา อมปาน และ มะลิวัลย์ อิสระโชติ (2555) การวางแผนตรวจสอบภายในแบบบูรณาการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ, การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยทักษิณครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 “วิถีไทย วิถีอาเซียน วิถีแห่งความร่วมมือ”
 • เทอดธิดา ทิพย์รัตน์ ทองพูล ทาสีเพชร และ วีณัฐกานต์ รัตนธีรวงศ์ (2556) การประเมินระดับความเสี่ยงในการบริหารงานวิจัยด้วย การประชุมวิชาการระดับชาติเนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 47 แห่งการสถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 640-656
 • กันตพล ชีวะถาวรและ เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2559) การใช้การวิเคราะห์ฟอลท์ทรีในการแสดงผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงต่อเวลาในการก่อสร้างระบบป้องกันดินพังแบบเข็มพืดเหล็ก, The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7)
 • พูลศักดิ์ ไทยสันติสุข และ เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2559) การประยุกต์ใช้วิธีวิเคราะห์การวิบัติอย่างง่ายสำหรับพื้นอาคาร, The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7)
 • วัฒนา ศรีสง่า และ เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2559) การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีการเข้าแบบหล่อคอนกรีตเสริมเหล็กคานโดย VIKOR และค่าสัดส่วนการใช้คนงานที่เป็นประโยชน์, The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7)
 • ศราวุฒิ ทรัพย์มากมีและ เทอดธิดา ทิพย์รัตน์. (2559) การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าเป็นแนวทางในการเลือกวิธีติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณพาดช่วงกว้างสนามฟุตซอล, The 7th Built Environment Research Associates Conference 2016 (BERAC 7)
 • Thoedtida Thipparate. (2013). Integration between neuro-fuzzy system and Monte Carlo simulation for duration estimation of the bored piles, Int. J. of Business and Systems Research, 7, No.2, pp.189 – 207.
 • Thoedtida Thipparate. (2013). Economic analysis of RFID investments for construction project management using ANFIS, Int. J. of Information Technology and Management, 12, No.1/2, pp.129 – 142.
 • Thoedtida Thipparate. (2012). Evaluation of Quality Management Performance in Office of President using Modified Public Sector Management Quality Award (PMQA) Model. International Conference on Humanities and Social Sciences.
 • Thoedtida Thipparate. (2012). Energy Evaluation of Highway Construction Using Neuro-Fuzzy Techniques, Advanced Materials Research, Vol. 433-440, 3873-3877.
 • Thoedtida Thipparate. (2012). Applying a Fuzzy Analytic Hierarchy Process to Develop Competencies on Sustainability. International Conference on Humanities and Social Sciences.
 • Thoedtida Thipparate. (2011). Evaluating Environmental Performance in Highway Construction Using Neuro-fuzzy System and Logistic Regression Analysis, The 7th International Conference on Mathematics, Statistics and its Applications (ICMSA 2011), paper 36.
 • Thoedtida Thipparate, Veerasak Likhitruangsilp and Pasit Lorterapong. (2010). Risk Assessment in Tunnel Construction Project Using A Fuzzy AHP Approach. The International Journal of Construction Management, pp.1-26
 • Thoedtida Thipparate, Thanongsak Imjai and Thongpoon Thaseepetch. (2013). A Fuzzy Method for Solving Research Supervisor Selection Problem in Engineering Program in Construction Management, 18th National Convention on Civil Engineering.
 • Thoedtida Thipparate, Narong Chaisongkroh, Nonthachart Kulprapa, and Thongpoon Thaseepetch (2016) Application of BIM into Civil Engineering Management Class, The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015).
 • Thoedtida Thipparate, Narong Chaisongkroh, Nonthachart Kulprapa, and Sunantha Srisopha (2016) Application of QFD to Design a Course in Building Information Modeling (BIM), The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015).
 • Thoedtida Thipparate, (2011) Using ANFIS as a tool for Sustainability Assessment for Business Schools, Proceeding of 3rd Rajamangala University of Technology International Conference 2011 December 13-16.
 • Thoedtida Thipparate and Thongpoon Thaseepetch. (2012) Application of Neuro-Fuzzy System to Evaluate Sustainability in Highway Design, International Journal of Modern Engineering Research, Vol. 2, Issue. 5, pp-4153-4158.
 • Thoedtida Thipparate and Thongpoon Thaseepetch (2012) An Integrated Model for the Implement of both ISO 9001:2008 and TQA, the first Mae Fah Luang University International Conference 2012.
 • Thoedtida Thipparate and Narong Chaisongkroh (2016) Application of AHP and VIKOR for Chemical Product Selection, The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015).
 • Thoedtida Thipparate and Narong Chaisongkroh (2016) 4D Application for Energy Building Project, The 2nd Management Innovation Technology International Conference (MITiCON2015).
 • Thipparate, T., Using ANFIS as a Tool for Sustainability Assessment for Business Schools, 3rd Rajamangala University of Technology International Conference (3rd RMUTIC), 2012.
 • Thipparate, T. Sustainable management education in MBA programs, University-Community Engagement Conference, 2012.
 • Thipparate, T. Sustainable Civil Engineering Curriculum Design Using Fuzzy QFD, 2013 SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research.(Best Paper Award)
 • Thipparate, T. Evaluation of Quality Management Performance in Public Highway Construction Organization with PMQA, 2011 SIBR Conference on Interdisciplinary Business and Economics Research, 2011.
 • Thipparate, T. Evaluation of Innovation Performance in Construction with ANFIS, International Conference on Management and Service Science-ICMSS 2011.
 • Thipparate, T. Evaluation of Environmental Performance in Highway Construction with ANFIS, 7th Conference on Energy Network of Thailand (E-NETT07), 2011.
 • Thipparate, T. Energy Evaluation of Highway Construction using Neuro-fuzzy Techniques, 2011 International Conference on Power and Energy Engineering (ICPEE 2011), 2011.
 • Thipparate, T. Construction Supply Chain Management Evaluation Using an Adaptive Neuro Fuzzy Inference System, 2nd International Conference on Construction and Project Management - ICCPM 2011, 2011
 • Thipparate, T. Application of Neurofuzzy System in the Evaluation of TQM Benefits in a PMQA Certified University, ICHRM'2011: International Conference on Human Resource Management, 2011.
 • Thipparate, T. and Chovichien, V. A fuzzy multiple criteria decision framework for engineering performance evaluation, International Journal of Technology Intelligence and Planning 2009 - Vol. 5, No.3 322 – 340
 • Thipparate, T. A Comparison between Neuro-fuzzy System and Logistic Regression Analysis for Evaluating Environmental Performance in Highway Construction, The 2011 National Statistics and Applied Statistics Conference, 2011.
 • Thipparate, T. Evaluation of Construction Green Supply Chain Management, Conference on Innovation, Management and Service ( ICIMS 2011)

 

แต่งตำรา                                                                                                                        

 • Thipparate, T. (2012) Application of Adaptive Neuro Fuzzy Inference System in Supply Chain Management Evaluation, Fuzzy Logic - Algorithms, Techniques and Implementations, ISBN 978-953-51-0393-6, edited by Elmer P.

 

บทความทางวิชาการ

     -ไม่มี-

                                                                                                                       

รายวิชาที่รับผิดชอบ          

 

0720422                        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับงานก่อสร้าง

Computer Application in Construction

3 (2-3-5)

0725553            

การวิเคราะห์เชิงปริมาณสำหรับการจัดการงานก่อสร้าง

Quantitative Analysis for Construction Management

3 (3-0-6)

04170305

วิธีการทางคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรโยธา

Computer Method for Civil Engineers

3 (3-0-6)

0712101

กลศาสตร์วิศวกรรม

Engineering Mechanics

3 (3-0-6)

 

ประสบการณ์

พ.ศ. 2558           อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (พะเยา)

พ.ศ. 2556           อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พ.ศ. 2556           อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

พ.ศ. 2555           ที่ปรึกษาหน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พ.ศ. 2555           หัวหน้าผู้ตรวจประเมินจังหวัดด้วยเกณฑ์บริหารจัดการภาครัฐ PMQA

พ.ศ. 2555           ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยด้วยเกณฑ์ TQA

พ.ศ. 2554           คณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติเรื่อง 8th Asia Pacific Conference on

Transportation and the Environment

พ.ศ. 2553           ที่ปรึกษาในการจัดทำแผนธุรกิจโครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง