นายวันโชค เครือหงษ์              ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย                                                                                                                                                 

 • Kroehong , W., Jaturapitakkul, C., Pothisiri, T., Chindaprasirt, P. Properties and Microstructure of High Calcium Fly Ash Geopolymer Paste Containing Oil Palm Fiber Construction and Building Materials. 2017. (Under Review)
 • Saptamongkol, A., Kroehong , W., Punurai, W., Chindaprasirt, P. Effect of Basalts Fibers on Mechanical Properties and Microstructure of Fly Ash Geopolymer Paste. Proceedings of the Annual Concrete Conference ACC12. 2017, 80-87.
 • Boonbamrung, T., Kroehong , W., Pothisiri, T. Properties of Polypropylene Fiber Reinforced Geopolymer Paste After Exposure to High Temperatures. Proceedings of the Annual Concrete Conference ACC12. 2017, 59-66.
 • Properties of Ternary Supplementary Cementitious Materials of Concrete Containing Fly Ash and High Volume Palm Oil Fuel Ash. Proceedings of the Annual Concrete Conference ACC5. 2017, 72-79.
 • Kroehong , W., Sangpaen, S., Sitkanarak, P., Wilairat, J. Mechanical Properties, Microstructure and Thermal Conductivity ofConcrete Block Containing Fly Ash. KMUTT Research and Development Journal. 2016, 39,
  407-25.
 • Kroehong, W., Damrongwiriyanupap, N., Sinsiri, T., Jaturapitakkul, C. The Effect of Palm Oil Fuel Ash as a Supplementary Cementitious Material on Chloride Penetration and Microstructure of Blended Cement Paste. Arabian Journal for Science and Engineering. 2016, 41, 4799-808.
 • Kroehong, W., Sinsiri, T. chloride penetration and microstructure of cement paste containing palm oil fuel ash. Proceedings of the Annual concrete conference ACC12. 2015. 2015, 105-22.
 • Chindaprasirt, P. Sinsiri, T. Kroehong W. & Jaturapitakkul C. (2014) Role of filler effect and pozzolanic reaction of biomass ashes on hydrated phase and pore size distribution of blended cement paste. Journal of Materials in Civil Engineering.
 • Kroehong, W. Sinsiri, T. Jaturapitakkul, C., & Chindaprasirt, (2011). Effect of palm oil fuel ash fineness on the microstructure of blended cement paste. Construction and Building Materials, 25(11), 4095-4104.
 • Kroehong,W. Sinsiri, T. & Jaturapitakkul, C. (2011). Effect of palm oil fuel ash fineness on packing  effect and pozzolanic reaction of blended cement paste.The Twelfth East Asia-PacificConference on Structural Engineering & Construction. Hong Kong SAR, China, 185-186.
 • Kroehong, W. Sinsiri, T. Jaturapitakkul, C. & Chindaprasirt, P. (2012). A study microstructure of blended cement paste containing palm oil fuel ash. KMUTT Research & Development Journal, 35(2), 187-200.
 • Kroehong, W. Sinsiri,T. & Jaturapitakkul, C.(2009). Effect of micro silica synthesis from rice husk ash properties of blended cement paste. Proceedings of the Annual concrete conference ACC5, 144-149.
 • Kroehong, W. Chuenta, P. Sinsiri, T. & Jaturapitakkul, C. (2009). Pozzolanic reaction of rice husk ash and palm oil fuel ash on microstructure of blended cement paste. Proceedings of the Annual concrete conference ACC5, 136-143.
 • Limprayoonsawad, P. Kroehong, W. & Sinsiri, T. (2010). Effect rice husk ash and bagasse ash fineness on microstructure of blended cement paste. Proceedings of the Annual concrete conference ACC6, 139-146.
 • Suphawithayacharoenkul, P. Kroehong, W. & Sinsiri, T. (2010). Influence of amorphous silica in diatomite on compressive strength and pozzolanic reaction blended cement paste. Proceedings of the Annual concrete conference ACC6, 125-131.
 • Suphawithayacharoenkun, Kroehong, W. &  Sinsiri, T. (2012). Influence of amorphous silica  in  perlite on compressive strength and pozzolanic reaction of blended cement paste. KKU ENGINEERING JOURNAL 39(3), 
  257-266.

 

แต่งตำรา

 • วันโชค เครือหงษ์. (2559). คอนกรีตเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 299 หน้า.
 • วันโชค เครือหงษ์. (2559). ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 180 หน้า.                                                                 

บทความทางวิชาการ

-ไม่มี-

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ

           

07-11-502           สัมมนาทางวิศวกรรมโยธา                                                     1(0-3-1)

                        Civil Engineering Seminar

07-12-501           กลศาสตร์วัสดุขั้นสูง                                                            3(3-0-6)

                        Advanced Mechanics of Materials

07-12-508           เทคโนโลยีคอนกรีตขั้นสูง                                                      3(3-0-6)

                        Advanced Concrete Technology

07-12-503           ทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง                                                          3(3-0-6)

                        Advanced Theory of Structures

 

ประสบการณ์       

 • คณะกรรมการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 • วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “การวิเคราะห์โครงสร้างทางจุลภาคของวัสดุซีเมนต์”
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาวิศวกรรมการก่อสร้างครั้งที่ 2
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11
 • คณะกรรมการประชุมวิชาการนานาชาติ International Convention on Civil Engineering - ICCE2017
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยรายงานสืบเนื่อง (Proceedings) จากการประชุมวิชาประชุมวิศวกรรมโยธาแห่งชาติครั้งที่ 22