นายนนทฉัตร กุลประภา       ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์  -ลาออก-

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย                                                                                                                                                 

 • บุญลือ กิมอ่วม, ประมีนทร์ นรชาญ, นนทฉัตร กุลประภา, 2560. การประเมินการต้านทานแรงแผ่นดินไหวและการศึกษาแนวทางการเสริมกำลังของอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางภาคเหนือของประเทศไทย. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
 • พีรวัส จันทรินทร์, ประมีนทร์ นรชาญ, นนทฉัตร กุลประภา, 2560. การเปรียบเทียบการวิเคราะห์อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยวิธีสถิตและวิธีประวัติเวลาแบบไม่เชิงเส้นภายใต้แรงแผ่นดินไหว. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, นนทฉัตร กุลประภา, สุรินทร์ สุทธิประภา, 2560. การศึกษาประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อนของระบบผนังคอมโพสิตโดยใช้กล้องถ่ายภาพความร้อน. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 22
 • ศราวุฒิ ทรัพย์มากมี, เทอดธิดา ทิพย์รัตน์, นนทฉัตร กุลประภา, 2559. การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคุณค่าเป็นแนวทางในการเลือกวิธีติดตั้งโครงสร้างหลังคาเหล็กรูปพรรณพาดช่วงกว้างสนามฟุตซอล. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ Built Environment Research Associates Conference (BERAC) ครั้งที่ 7
 • Thipparate, N.Chaisongkroh, N.Kulprapha, and P.Hongthong, 2015. Application of AHP and VIKOR for evaluating competitiveness of contractors. Proceeding of the 20th National Convention on Civil Engineering
 • Thipparate, N.Chaisongkroh, N.Kulprapha, T. Thaseepetch, 2015. Application of BIM into civil engineering management class. Proceeding of the 2nd Management and Innovation Technology International Conference (MITiCON2015)
 • ธรรมชาติ กุลประภา, นนทฉัตร กุลประภา, ภูฐาน ปาริฉัตรานนท์, นริศ ชาญโกเวทย์, 2556. กรณีศึกษาการเสริมกำลังและตรวจวัดพฤติกรรมโครงสร้างราชมังคลากีฬาสถานด้วยเทคโนโลยีบูรณาการ. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18
 • Nonthachart Kulprapha, Pennung Warnitchai, Structural health monitoring of continuous prestressed concrete bridges using ambient thermal responses. Engineering Structures Vol.40, July 2012, pp.20-38
 • กนกอร แก้วนิรัตน์, สดสวย สุจริตธรรมกุล, นนทฉัตร กุลประภา, ธรรมชาติ กุลประภา, 2551. ข้อควรระวังในการเสริมกำลังโครงสร้างคอนกรีตด้วยวัสดุ FRP composites. เอกสารประกอบการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-                                                                                                                

บทความทางวิชาการ                                                                                                                                 

-ไม่มี-


รายวิชาที่รับผิดชอบ          

07-12-406           การออกแบบคอนกรีตอัดแรง                                                 3(3-0-6)

                        Prestressed Concrete Design

07-12-502           วิธีไฟไนท์เอลิเมนต์                                                             3(3-0-6)

                        Finite Element Method

07-12-503           ทฤษฎีโครงสร้างขั้นสูง                                                          3(3-0-6)

                        Advanced Theory of Structures

 

ประสบการณ์       

 • กรรมการสมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย
 • วิทยากรฝึกอบรมเรื่อง “อัคคีภัยและระเบิดที่ส่งผลกับโครงสร้าง”
 • อาจารย์พิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • อาจารย์พิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • กรรมการผู้พิจารณา (Reviewer) ของวารสาร Engineering Structure ของสำนักพิมพ์ Elsevier