นายทนงศักดิ์ อิ่มใจ   ตำแหน่งทางวิชาการ อาจารย์

รายละเอียดเพิ่มเติมผลงานวิชาการ  คลิก>>

ผลงานทางวิชาการ

งานวิจัย 

 • วรุต รัศมีกอบกุล, ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, ถาวร ตะไกรแก้ว. (2559). การออกแบบและพัฒนาผิวทางพอรัสแอสฟัลต์ โดยใช้วัสดุมวลรวมที่มีอยู่ในประเทศไทย. การประชุมระดับชาติราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 8 (8th RUTNC). 24-26 สิงหาคม 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, อารีย เลาะเหม็ง. (2559). แนวทางประเมินเพื่อปรับปรุงอาคารตามเกณฑ์อาคารเขียว: กรณีศึกษา อาคาร 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย. การประชุมระดับชาติราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 8 (8th RUTNC). 24-26 สิงหาคม 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, อัครพล นาคสมบูรณ์, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์. (2556). การพัฒนาแบบจำลองไฟไนท์อิลิเมนต์สำหรับโครงสร้างถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์. งานโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (18th NCCE). 8-10 มิถุนายน 2556 เชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, อัครพล นาคสมบูรณ์, อัคคพัฒน์ สว่างสุรีย์. (2556). การศึกษาประสิทธิภาพของโครงสร้างถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วย วัสดุใยสังเคราะห์เพื่อลดปัญหาการเกิดร่องล้อในประเทศไทย. งานโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 18 (18th NCCE).  8-10 มิถุนายน 2556 เชียงใหม่ ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, สุรินทร์ สุทธิประภา. (2559). การแข่งขันสะพานเหล็กจำลองครั้งที่ 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย: 1st Uthen Steel Bridge Challenge (USBC). การประชุมระดับชาติราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 8 (8th RUTNC). 24-26 สิงหาคม 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, พีรเดช ลำพูน, นุกูล ชูทอง. (2559). การวิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์สำหรับถนนแบบยืดหยุ่นเสริมแรงด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ในประเทศไทย. ส่งตีพิมพ์วารสาร วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, พจน์ อุ่นเจริญ. (2559). การศึกษาแนวทางการเสริมกำลังคานคอนกรีตที่ร้าวในภาวะใช้งานโดยใช้วัสดุใยสังเคราะห์. งานโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (21st NCCE). 28-30 มิถุนายน 2559 สงขลา ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, พจน์ อุ่นเจริญ. (2559). ประสิทธิภาพการเสริมกำลังจุดต่อคานและเสาที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวโดยการใช้วัสดุเส้นใยสังเคราะห์และระบบแผ่นเหล็กอัดแรงรัดรอบภายหลัง.การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 (11st ACC). 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 นครราชสีมา ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, จิราวัฒน์ พุ่มเกสร. (2559). ระบบผนังคอมโพสิตแบบไฮบริด UWalls สำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างอาคารในประเทศไทย. งานโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 21 (21st NCCE). 28-30 มิถุนายน 2559 สงขลา ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, จิราวัฒน์ พุ่มเกสร, นุกูล ชูทอง. (2559). ระบบผนังคอมโพสิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย. ส่งตีพิมพ์วารสาร วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีตะวันออก.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, จิราวัฒน์ พุ่มเกสร, นุกูล ชูทอง. (2559) ผนังคอมโพสิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมการก่อสร้างในประเทศไทย. การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 11 (11st ACC). 17 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 นครราชสีมา ประเทศไทย.
 • ทนงศักดิ์ อิ่มใจ, คมเดือน โพธิสุวรรณ, ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ (2559). RMUTTO ฟอนต์: ตัวอักษรไทยประหยัดพลังงาน. การประชุมระดับชาติราชมงคลวิชาการ ครั้งที่ 8 (8th RUTNC). 24-26 สิงหาคม 2559 กรุงเทพ ประเทศไทย.
 • Srichumpon, P., Suwananaut, S., Chawapun, A., and Imjai, T. (2014). A Study Of Rutting Performance On Geosynthetic-Reinforced Flexible Pavement: Full-Scale Tests, In The 6th Rajamangala University of Technology National Conference (6th RUTIC). 22-24July 2014. Ayutthaya,Thailand. (1st Prize poster award)
 • Korntong, S., Srila, A., and Imjai, T. (2014). Performance Study of cracked RC beams strengthened with FRP system, In The 6th Rajamangala University of Technology National Conference (6th RUTIC). 22-24July 2014. Ayutthaya, Thailand. (2nd Prize poster award)
 • Klaimanee, P., Imjai, T., and Tungsanga, K. (2012). Finite Element Analysis on Temperature Distribution of Ethane Storage Tank Concrete Foundation - A Case Study. In the international conference on advances in computational mechanics (ACOME) august 14-16, 2012, Ho-chi Minh City, Vietnam.
 • Karihaloo B.L., Abdalla H.M., and Imjai, T. (2003). A Simple Method for Determining the True Specific Fracture Energy of Concrete. Magazine of Concrete Research, 55, No. 5, pp. 471-481.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2015). Advanced Geosynthetics in Flexible Pavement: A Full-Scale Test and Numerical Study. in University of Sheffield Engineering Symposium (USES-2015).
 • Imjai, T., Voravarangkurl, N., Noisuwan, C., and Locatelli, A. (2014). High Efficiency Integrated Solar-Water Supply System for Isolated Agricultural Areas in Thailand: Renewable Energy Development, in 1st Advances in Civil Engineering for Sustainable Development (ADESD 2014), Nakornrachasrima, Thailand, 27-28 August, 2014. 7 pp.
 • Imjai, T., Tungsanga, K., and Dechasakulsom, M. (2014). Finite Element Analysis of Geosynthetic-Reinforced Flexible Pavements, in 1stAdvances in Civil Engineering for Sustainable Development (ADESD 2014), Nakornrachasrima, Thailand, 27-28August, 2014. 7 pp. (Best paper award)
 • Imjai, T., Sawangsuriya, A., and Dechasakulsom, M. (2013). "Effectiveness of Geosynthetic-Reinforced Flexible Pavements: Full-Scale Testing and Fe Analysis", in International Symposium on Design and Practice of Geosynthetic-Reinforced Soil Structures 14-16 October, 2013 Bologna, Italy.
 • Imjai, T., Meklersuewong, S. and Thasripech, T. (2012). Advanced Composites for Civil Engineering Constructions, in the 10thInternational and National Conference On Engineering Education (INCEE-10), 9-11May, 2012. Phetchaburi, Thailand.
 • Imjai, T., Meklersuewong S. (2011). Advanced Composites for Civil Engineering Applications", 3rd Rajamangala University of Technology International Conference, Pattaya, Thailand, 14-16 December, 2011. 7 pp.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., Garcia, R., and Pilakoutas, K. (2016). Mechanical and Structural Performance of Thermoplastic GFRP Stirrups for Concrete Members. Submitted to Journal of Composites for Construction.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2016). Mechanical Performance of Bent FRP Bars: Failure Mechanism and Model Development. Submitted to Material and Structures, RILEM.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2016). Bend Strength of FRP Bars: Experimental investigation and Bond Modelling. Journal of Materials in Civil Engineering, ASCE. in press.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2015). Performance of Geosynthetic-Reinforced Flexible Pavements in Full-Scale Field Trials. Geotextiles and Geomembranes. in press.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2009). Curved FRP as Concrete Reinforcement. Engineering and Computational Mechanics, Institution of Civil Engineer (ICE), UK, 162, pp. 171-178.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2009). "Estimation of Shear Crack induced Deformation of FRP RC Beams", 9th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, Sydney Australia, 13-15 July 2009, ISBN 978-0-9806755-0-4.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2007). Use of Thermoplastic FRP Composites as Shear Reinforcement for Concrete Structures, ACIC 2007 – 3rd International Conference on Advanced Composites in Construction, A.P. Darby and T.J. Ibell Ed., pp. 273-281, April, 2007, Bath, UK. ISBN: 0-86197-138-8.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2007). Shear Crack Induced Deformation of FRP RC Beams, FRPRCS8 - 8th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, T.C. Triantafillou Ed., pp 464-465, 16-18 July, 2007, Patras, Greece. ISBN: 978-960-8969-0-0.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2007). Mechanical performance of curved FRP rebars: Part I – experimental study, 1st Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, (APFIS07) S.T Smith Ed., pp 333-338, 12-14 December 2007, Hong Kong, China. ISBN 978-962-8014-14-9.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2007). Analytical study on tensile strength of curved FRP reinforcement, 3rd Central European Congress on Concrete Engineering 2007, G.L. Balázs Ed., pp 363-368,
  16-17 September 2007, Budapest, Hungary. ISBN 978-963-420-923-2.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2007) Mechanical Performance of Curved FRP Rebars: Part II – Analytical study, 1st Asia-Pacific Conference on FRP in Structures, (APFIS07) S.T Smith Ed., pp. 339-344, 12-14 December 2007, Hong Kong, China. ISBN 978-962-8014-14-9.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2006). The use of FRP as Embedded Reinforcement in Concrete Structures: Urban Light Transport (ULTra) Guideway Project .National Symposium on Structural Rehabilitation Solutions and Systems Using FRP Composites, Iasi, Romania, 19 May 2006, pp. 315-322. ISBN 10-973-7962-88-5.
 • Imjai, T., Guadagnini, M. Garcia, R. and Pilakoutas, K. (2016). A Practical Method for Determining Shear Crack Induced Deformation in FRP RC Members. Engineering Structures, 126, pp. 253-364.
 • Imjai, T., Guadagnini, M. and Pilakoutas, K. (2006). Curved Non-Ferrous Reinforcement for Concrete Structures. National Symposium on Structural Rehabilitation Solutions and Systems Using FRP Composites, Iasi, Romania, 19 May 2006, pp. 307-314. ISBN 10-973-7962-88-5.
 • Imjai, T., Garcia, R., Guadagnini, M., and Pilakoutas, K. (2015). Post Strengthening of Non-Seismic Beam-Column Joints Using Post-Tensioned Metal Strapping (PTMS). Submitted to Earthquakes and Structures Techno-
 • Imjai, T., Garcia, R., Guadagnini, M. and Pilakoutas, K. (2015). Seismic Behaviour of Exterior RC Beam-Column Joints Repaired and Strengthened with FRP Composites. Submitted to Songklanakarin Journal of Science and Technology.
 • Imjai, T., Auetrirat, S., and Tasripech, T. (2011). The Use of FRP in Concrete Structures, 3rd Rajamangala University of Technology International Conference, Pattaya, Thailand, 14-16 December, 2011.
 • Imjai, T.and Uncharoen, P. (2016). Deflection analysis of cracked RC beams repaired and strengthened with advanced composite materials. In The 7th Rajamangala University of Technology International Conference (7th RUTIC). 24-26August 2016 Bangkok, Thailand.
 • Imjai, T.and Phumkesorn, J. (2016). Hybrid Composite Wall Panels: Development of UWalls and Future Challenge. In The 7th Rajamangala University of Technology International Conference (7th RUTIC). 24-26August 2016 Bangkok, Thailand.
 • Imjai, T.and Guadagnini, M. Shear Strengthening of Cracked RC Structures Under Service Loading Condition-A Case Study. In Proceedings of the 12th International Symposium on Fiber Reinforced Polymers for Reinforced Concrete Structures (FRPRCS-12) & the 5th Asia-Pacific Conference on Fiber Reinforced Polymers in Structures (APFIS-2015) Joint Conference, 14-16 December 2015, Nanjing, China (Best paper award).
 • Imjai, T.and Garcia,R. (2016). Performance of Damaged RC Beams Repaired and/or Strengthened with FRP Sheets: an Experimental Investigation. In 24th Australasian Conference on the Mechanics of Structures and Materials (ACMSM24). 7-9 December 2016 Perth, Western Australia.
 • Imjai, T.and Garcia, M. (2016). Rutting Behaviour of Geosynthetic-Reinforced Pavements: Finite Element Analysis Submitted to Advances Engineering Software.
 • Imjai, T. (2014). Use of Geosynthetics in Flexible Pavement: Research and Future Challenges, in 3rd International Conference on Sustainable Built Environment (3rd ICSBE), 21-22 October, 2014. Yogyakarta, Indonesia. (Invited paper)
 • Imjai, T. (2014). Use of Fiber Reinforced Composites in Civil Engineering Applications, In The 5th Rajamangala University of Technology International Conference (7th RUTIC). 22-24July 2014. Ayutthaya, Thailand. (Best paper award)
 • Imjai, T. (2014). Advanced Composites for Civil Engineering Applications, in 3rd International Conference on Sustainable Built Environment (3rd ICSBE), 21-22 October, 2014. Yogyakarta, Indonesia. (Keynote speaker)
 • Imjai, T. (2013). Geosynthetic-Reinforced Pavement System: Full-Scale Testing in Thailand, In Rajamangala University of Technology Tawan-Ok International Conference (RTOIC). 29-31 May 2013. Pattaya, Thailand.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., Pilakoutas, K. and Waldron, P. (2006). The Performance of Curved Non-Ferrous Reinforcement for Concrete Structures. In CICE 2006-Third International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, Miami, Florida, USA, December, pp. 311-314 . ISBN 0-615-13586-2.
 • Imjai, T., Guadagnini, M., Pilakoutas, K. and Waldron, P. (2006). Urban Light Transport (Ultra) Guideway Project. In CICE 2006-Third International Conference on FRP Composites in Civil Engineering, Miami, Florida, USA, December, pp. 159-162 . ISBN 0-615-13586-2.
 • Guadagnini, M., Imjai, T., and Pilakoutas, K. (2007). The Performance of Curved FRP Reinforcement for Concrete Structures, FRPRCS8 - 8th International Symposium on Fiber-Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures, T.C. Triantafillou Ed., pp 462-463, 16-18 July, 2007, Patras, Greece. ISBN: 978-960-8969-0-0.
 • Guadagnini M., Imjai, T., and Pilakoutas, K. (2006). Curved Non Ferrous Reinforcement for Concrete Structures. In International Symposium on Measuring, Monitoring and Modeling Concrete Properties, Konsta-Gdoutos M., Springer, pp. 719-728, ISBN 1-4020-5103-4.

 

รายวิชาที่รับผิดชอบ          

07-25-521           ระเบียบวิธีวิจัยสำหรับวิศวกรรมโยธา                                        1(1-0-2)
                       Research Methodology for Civil Engineering

07-12-503           การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กขั้นสูง                          3(3-0-6)
                       Advanced Design of Reinforced Concrete Structures

07-12-609           การวิเคราะห์โครงสร้างคอมโพสิต                                           3(3-0-6)
                        Analysis of Composite Materials

 ประวัติการฝึกอบรม/สัมมนา/ฝึกงาน/วิทยากร (โดยย่อ)

 • วิทยากรพิเศษ เทคนิคการส่งบทความตีพิมพ์ในสาขาวิศวกรรมโยธาและบริหารงานก่อสร้างในระดับนานาชาติ วันที่ 11-12 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร กศส จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • ประธานที่ปรึกษาและวิทยากรพิเศษ ชมรมยูโฟม บรรยายระบบผนังคอมโพสิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย 11กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมอาคาร กศส คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 • นักวิจัยพี่เลี้ยง ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยรายงานสืบเนื่อง (proceedings) จากการประชุมวิชาวิศวกรรมการก่อสร้าง ครั้งที่ 2
 • ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจบทความวิจัยรายงานสืบเนื่อง (proceedings) จากการประชุมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19