นายถาวร ธีรเวชญาณ ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย 

-ไม่มี -                                                                                                                                       

แต่งตำรา

  • ถาวร ธีรเวชญาณ.  การออกแบบโครงสร้างเหล็ก Allowable Stress Design.  ปทุมธานี: ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 145 หน้า                            

บทความทางวิชาการ

  • ศราวุฒิ ก๋องใจ, ถาวร ธีรเวชญาณ, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. (2555). การศึกษาเทคนิคงานวางท่อประปาโดนวิธีดันท่อลอดของการประปาส่วนภูมิภาค. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี,10(2): 39-47.
  • เกษตรสันต์ จันทรา, ถาวร ธีรเวชญาณ, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. (2555). ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อต้นทุนในการประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทบ้านพักอาศัยในจังหวัดชลบุรี. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ราชมงคลธัญบุรี, 10(2): 63-73.
  • พัลลภ ทองประศรี, ถาวร ธีรเวชญาณ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ (2554). การสำรวจการใช้เทคโนโลยีในองค์กรผู้รับเหมาก่อสร้างไทย. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 9(1): 1-10.
  • อนน จันทร์เสม ถาวร ธีรเวชญาณ รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ (2554). การศึกษาการวางแผนงานและจัดทำกำหนดการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 9(1): 1-18.
  • จามจุรี เครือทับ, ถาวร ธีรเวชญาณ, รัฐวุฒิ รู้แทนคุณ (2554). ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการ ความมุ่งมั่นต่อองค์กรและประสิทธิภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมก่อสร้าง. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลธัญบุรี, 9(1): 41-52.
  • เจรวัต สาริชีวิน, ถาวร ธีรเวชญาณ, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2554).การศึกษาข้อพิพาทในงานก่อสร้างของหน่วยงานรัฐ: มูลเหตุและแนวทางแก้ไข. Proceeding, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 16
  • ศราวุฒิ ก๋องใจ, ถาวร ธีรเวชญาณ, กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์. (2553). การทดสอบหาจุดรั่วในระบบท่อจ่ายน้ำประปาโดยวิธีทดสอบเป็นขั้นตอนแบบวิธีปิดและเปิด. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา, 21(1): 1-6.

 

 
 

รายวิชาที่รับผิดชอบ          

 

07-10-501                                  

คณิตศาสตร์ชั้นสูงสำหรับวิศวกรโยธา

Advanced Mathematics for Civil Engineers

3 (3-0-6)

 

ประสบการณ์

2531-2549          อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2549-2558          ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ปัจจุบัน                           กรรมการวิชาการคณะที่ 123 (ยกร่าง ม.อ.ก. เหล็กโครงสร้าง) สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก