นายสมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ ตำแหน่งทางวิชาการ     ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

 

ผลงานทางวิชาการ

 

งานวิจัย                                                                                                                                                 

  • สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์, นุกูล ชูทอง, ปกาศิต ฮงทอง, และ วุฒิชัย ยังสว่าง (2559) “การปรับปรุงสมรรถนะของฐานรากเพื่อป้องกันการพังทลายของสิ่งก่อสร้างเนื่องจากแผ่นดินไหวด้วยกระบวนการเกร้าท์ติ้ง” คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย
  • สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (2556) “การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์และซีเมนต์ผสม” คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย
  • สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ และ สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ (2556) “แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน” คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย
  • สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ และ สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ (2555) “การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องฉีดซีเมนต์เพสท์ผสมโซเดียมซิลิเกตเพื่อทำแถบทึบน้ำสำหรับป้องกันการรั่วซึมของน้ำใต้ดิน” คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่ง ผู้ร่วมวิจัย
  • สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (2555) “บทบาทอาจารย์ที่ปรึกษาตามความคิดเห็นของนักศึกษาปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ตะวันออก วิทยาเขตอุเทนถวาย” คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการวิจัย

 

แต่งตำรา

-ไม่มี-                                                                                             

 

บทความทางวิชาการ                                                                                                                                 

  • สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (2557) “แถบทึบน้ำเพื่อป้องกันการรั่วซึมน้ำใต้ดิน” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 6(1), 57-65.
  • สมบูรณ์ พันเลิศจำนรรจ์ และ สุชาติ เอื้อไตรรัตน์ (2557) “การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางกายภาพของปอร์ตแลนต์ซีเมนต์ผสม” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 4(2), 87-90.

 


 

รายวิชาที่รับผิดชอบ          

 

07-25-513                       การจัดการการเงินในงานก่อสร้าง                                 3(3-0-6)

                                    Financial Management in construction

07-15-302                       วิศวกรรมชลศาสตร์                                                 3(3-0-6)

                                    Hydraulic Engineering

07-20-201                       ชลศาสตร์                                                            3(3-0-6)

                                    Hydraulics

07-15-203                       อุทกวิทยา                                                            3(3-0-6)

                                    Hydrology

07-11-201                       การโปรแกรมคอมพิวเตอร์                                         3(2-3-5)

                                    Computer Programming

07-12-101                       กลศาสตร์วิศวกรรม                                                 3(3-0-6)

                                    Engineering Mechanics

 

ประสบการณ์

           

พ.ศ.2525 – ปัจจุบัน           อาจารย์ประจำ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก