นายณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ    ตำแหน่ง   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ร์

             ประวัติการศึกษา

ที่

ปีที่สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

1

2561

วิศวกรรมศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2

2547

วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3

2545

วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

(วิศวกรรมโยธา)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

 

ผลงานวิชาการ

1) ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ, วิทวัส สิทธิกูล และ ศรีศักดิ์ เย็นมะโนช. (2555). การพัฒนาโปรแกรม
ไฟไนต์ เอลิเมนต์สำหรับการออกแบบฐานรากตื้น. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2555.

2) ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ และวิทวัส สิทธิกูล. (2555). การพัฒนาโปรแกรมสำหรับคำนวณ
การทรุดตัว 1 มิติ แบบอัดตัวคายน้ำเนื่องจากน้ำหนักคันทางดินถม. วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2555.

3) สุชาติ เอื้อไตรรัตน์, ธนการ วงศ์เงิน, ยิ่งยง รุ่งฟ้า, ชุมสิทธิ์ โรจน์สกุลพานิช, ณรงค์เดช อินทรัตน์ชัยกิจ และ สมบัติ ต่อวัฒนชัย. (2556). วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2556.

4) Intaratchaiyakit, N. and Teachavorasinskun, S. (2018). Effects of Framing on Earthquake Risk Perception in Chiang Rai, Thailand. Journal of Disaster Research 13(3): 559-563. (งานวิจัยที่ใช้สำหรับจบปริญญาเอก)


 ภาระงานสอนปัจจุบัน 

04110302 Soil Mechanics

0716302   Soil Mechanics

0716303   Soil Mechanics Laboratory