นายกฤษฎา อนันตกาลต์ ตำแหน่ง อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา

ที่

ปีที่สำเร็จการศึกษา

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

สถาบันการศึกษา

1

2559

Ph.D. (Engineering)  

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2

2545

วศ.บ. (วิศวกรรมโยธา)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

3

2539

MUEP. (การวางแผนชุมชนเมืองและสิ่งแวดล้อม)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

4

2532

คอ.บ. (วิศวกรรมโยธา-สำรวจ)

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

 

ผลงานวิชาการ

วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ

  • Anantakarn, K. (2017). GPS-based Driving Observations of Personal Vehicles In Bangkok. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Volume 81 ISSN 2228-9860 eISSN 1906-9642. Online Available at http://TUENGR.COM/V08/039.pdf
  • Anantakarn, K. (2016). Unmanned Blimp Aerial Photography for Low-cost Mapping. International Transaction Journal of Engineering, Management, & Applied Sciences & Technologies. Volume 71 ISSN 2228-9860 eISSN 1906-9642. Online Available at http://TUENGR.COM/V07/035.pdf
  • Anantakarn, K. (2015). Accuracy Evaluation on NTRIP-Based GNSS RTK with Varied Speeds. American Transactions on Engineering & Applied Sciences. Volume 43 ISSN 2229-1652 eISSN 2229-1660 Online Available at http://TUENGR.COM/ATEAS/V04/129.pdf
  • Anantakarn, K. (2009). Accuracy Assessment for DGPS NTRIP by Using GPRS Internet Connection in Bangkok Area. In Proceedings of The 14th National Convention on Civil Engineering held from 13-15 May 2009

 

การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ภาคีวิศวกรโยธา